Priorities in the communication needs of adolescents with psychosocial problems and their parents

Resultaten Artikel Algemeen

Achtergrond: in patiëntgerichte zorg zouden professionals de behoeften van hun patiënten moeten erkennen en hun communicatie hierop aanpassen. Studies naar communicatiebehoeften van patiënten tonen aan dat voorkeuren variëren afhankelijk van sociaal-demografische kenmerken, het type en de ernst van de klachten. Er is echter weinig bekend over de voorkeuren in de communicatiebehoeften van adolescenten en hun ouders in de psychosociale zorg.

Doel: Het beschrijven van het belang dat ouders en adolescenten hechten aan affectieve communicatie, informatievoorziening, gezamenlijke besluitvorming en interprofessionele communicatie, en de mate waarin kenmerken van de cliënt en de zorg dit bepalen.

Methode: Adolescenten in de leeftijd van 12-18 jaar (n=403) en hun ouders (n=403) gaven het belang van communicatie aan voordat het psychosociale zorgproces van start ging. Multivariabele logistische regressieanalyse is toegepast om te bepalen welke kenmerken samenhangen met de 25% laagste belangscores op de communicatie-aspecten.

Resultaten: Adolescenten en hun ouders vonden affectieve communicatie het belangrijkst, en gezamenlijke besluitvorming het minst belangrijk. Voor adolescenten bleken aspecten die zij als minder belangrijk beschouwen samen te hangen met ontevredenheid over voorafgaande zorg (OR 1.8), negatieve verwachtingen (ORs 1.9-2.4), emotionele problemen (ORs 0.2-0.5) en lage pro-sociale vaardigheden (ORs 2.0). Voor ouders leidden een laag opleidingsniveau (ORs 1.7-1.8), negatieve verwachtingen (OR 0.4), hyperactiviteit of aandachtsproblemen van de jongere (ORs 0.4-0.5) en lage pro-sociale vaardigheden van de jongere (ORs 1.8-2.6) tot lagere belangscores.

Conclusies: Affectieve communicatie heeft de hoogste prioriteit voor adolescenten en hun ouders. Kenmerken van de cliënt en de zorg hangen samen met de communicatievoorkeuren van cliënten. Attent zijn op het opleidingsniveau van de cliënt, voorgaande ervaringen met de zorg, huidige verwachtingen en specifieke typen problemen zou professionals kunnen helpen zich beter aan te passen aan de communicatiebehoeften van hun cliënt.

Jager, M., Winter, A.F. de, Metselaar, J., Knorth, E.J. & Reijneveld, S.A. (2014) Priorities in the communication needs of adolescents with psychosocial problems and their parents. Health expectations.