Discrepancies between adolescents’ attributed relevance and experiences regarding communication are associated with poorer client participation and learning processes in psychosocial care

Resultaten Artikel Algemeen

Doel: in kaart brengen van het toegekende belang en de ervaringen van jongeren betreffende communicatie, en onderzoeken of discrepanties hiertussen samenhangen met participatie en leerprocessen van cliënten in psychosociale zorg.

Methode: Adolescenten in psychosociale zorg (n = 211) vulden vragen in over drie communicatiedomeinen: affectieve communicatie, informatievoorziening en gezamenlijke besluitvorming. Participatie betrof de aanwezigheid en therapietrouw van de cliënt (gerapporteerd door hulpverlener). Leerprocessen betrof toegenomen begrip en toegenomen vertrouwen van de cliënt (gerapporteerd door cliënt en hulpverlener).

Resultaten: Belangrijk geachte maar minder vaak ervaren affectieve communicatie hing samen met lage therapietrouw (odds ratio, 95% betrouwbaarheidsinterval: 2.8, 1.1-6.8), minder toegenomen begrip (3.7, 1.5-9.0), en minder toegenomen vertrouwen (4.5, 1.8-11.6). Wanneer informatievoorziening of gezamenlijke besluitvorming belangrijk werd geacht maar minder vaak werd ervaren, was het minder waarschijnlijk dat het begrip van adolescenten toenam (3.1, 1.1-8.5; 4.2, 1.7-10.8). De combinatie “minder belangrijk maar ervaren” had alleen een effect wat betreft affectieve communicatie: voor deze adolescenten was het minder waarschijnlijk dat hun vertrouwen toenam (6.0, 2.3-15.4).

Conclusie: Discrepanties tussen toegekend belang en ervaringen komen vaak voor. Deze discrepanties hebben een negatief effect op de participatie en leerprocessen van adolescenten, hoewel het patroon verschilt per communicatiedomein.

Implicaties: Zorgprofessionals moeten aandacht besteden aan de communicatievoorkeuren van hun cliënten en hun communicatiestijl aanpassen indien nodig.

Jager, M., Reijneveld, S.A., Metselaar, J., Knorth, E.J. & Winter, A.F. de (2014) Discrepancies between adolescents’ attributed relevance and experiences regarding communication are associated with poorer client participation and learning processes in psychosocial care. Patient Education and Counseling, 97 (3), 332-338.