De effectiviteit van hulpverlening aan multiprobleemgezinnen: een programmeringsstudie

Resultaten Rapport Algemeen

Multiprobleemgezinnen ervaren problemen op verschillende leefgebieden, van sociaaleconomische achterstanden en psychosociale problemen tot huiselijk geweld en criminaliteit. Ook komt het regelmatig voor dat multiprobleemgezinnen overlast veroorzaken in hun omgeving.

Dit heeft een negatief effect op de leefbaarheid in hun buurt. Om multiprobleemgezinnen te helpen om hun problemen op te lossen en de consequenties hiervan te verminderen, zijn er interventies voor multiprobleemgezinnen beschikbaar. Het is echter onduidelijk wat de effectiviteit van deze interventies is. Tevens ontbreekt het aan kennis over het effect van interventies op verschillende uitkomstdomeinen. Daarnaast is weinig bekend over de kosteneffectiviteit van interventies voor multiprobleemgezinnen. Tenslotte is niet duidelijk welke risicofactoren en barrières in de hulpverlening aan multiprobleemgezinnen bestaan. Dit rapport heeft tot doel om een overzicht te bieden van de beschikbare kennis over de problematiek rond en hulpverlening aan multiprobleemgezinnen. Ook biedt het een overzicht van de beschikbare evidence-based interventies gericht op het voorkomen en verminderen van problematiek bij multiprobleemgezinnen. Vervolgens wordt op basis hiervan een voorstel gedaan voor een veelbelovende en kansrijke interventie. Daarnaast worden aandachtspunten geformuleerd voor wetenschappelijk onderzoek en worden concrete adviezen gegeven voor de aanpak van kennishiaten die uit dit rapport naar voren komen.

Holwerda, A., Jansen, D.E.M.C., Reijneveld, S.A. (december 2012). De effectiviteit van hulpverlening aan multiprobleemgezinnen: een programmeringsstudie. Groningen: Instituut GAK.