Artikel inventarisatie basisteams in Groningen

Artikel Algemeen Versterking basisondersteuning

C4Youth inventariseerde voor het project ‘’Versterken van de basisondersteuning’’ hoe de basisteams in de provincie Groningen georganiseerd zijn. In dit artikel worden de resultaten van deze inventarisatie van de basisondersteuning besproken in samenhang met de uitkomsten van het onderzoek naar de ‘Toegang jeugdhulp Groninger Gemeenten, dat werd uitgevoerd door het Regionaal Inkooporgaan Groninger Gemeenten (RIGG). De inventarisatie liet zien dat er grofweg vier varianten van basisteams jeugd in de Groningse gemeenten konden worden onderscheiden. Samenvattend zien we verder veel variatie in de vormgeving van, besluitvorming in en sturing op de basisteams. Er zijn vaak al wel intenties of plannen voor het verder vormgeven van de teams, maar de vertaling hiervan naar de praktijk is nog sterk in ontwikkeling.

lees verder
Doe de Zelftest Basisteams Jeugd

Presentatie Versterking basisondersteuning

Om na te gaan hoe de teams in de gemeenten er voor staan wat betreft de doelen van de jeugdwet en de uitgangspunten van het Groninger Functioneel Model heeft C4Youth de Zelftest Basisteam Jeugd (ZBJ) ontwikkeld. De ZBJ is ontwikkeld op basis van de zelftest samenwerking wijkteams van Vilans (www.vilans.nl). In de pilots van het project basisondersteuning is de zelftest bij meerdere gemeentelijke teams ingezet.

lees verder
Lange termijn effecten van gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten

Artikel Algemeen

Het is aannemelijk dat gedragsmatige problemen bij kinderen en adolescenten ook substantiële effecten hebben op latere ontwikkelingen in hun leven. Het artikel ‘Serious child and adolescent behaviour disorders; a valuation study by professionals, youth and parents’ (Vermeulen et al., 2017) geeft informatie over de inschatting van de lange termijn effecten van een aantal gedragsproblemen door professionals, jeugdigen en ouders. Volgens hun inschattingen zijn deze lange termijn effecten relatief groot, soms oplopend tot een vermindering van de ‘kwaliteit van leven’ met 50%, in vergelijking met een gezonde populatie.

lees verder
In gesprek met jongeren over hulp zoeken

Feitenblad Algemeen Versterking basisondersteuning

Hoe gaan jongeren om met gedragsmatige en sociale vragen of problemen? Bij wie zoeken ze hulp en wat verwachten ze dan van deze personen? C4Youth vindt het belangrijk dat ouders en jongeren meedenken en zo mogelijk meebeslissen over de Groningse transformatie van de jeugdhulp en organiseerde daarom in december 2016 een versnellingskamer in Ten Boer met 16 jongeren.

lees verder
Werken in een winkel die verbouwd wordt

Artikel Doorontwikkeling Expertpool Monitoring transformatie zorg voor Jeugd Versterking basisondersteuning

C4Youth 2.0 is een academische werkplaats Transformatie Jeugd. C4Youth is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, aanbieders, onderwijs- en cliëntenorganisaties. Het Sociaal Planbureau Groningen (onderdeel van CMO STAMM) is één van de projectpartners van de werkplaats. Het volgende artikel uit Kind, Adolescent en Praktijk geeft een overzicht van de projecten en werkwijze van C4Youth.

lees verder
Inventarisatie basisondersteuning jeugd Groninger gemeenten

Artikel Doorontwikkeling Expertpool Monitoring transformatie zorg voor Jeugd Versterking basisondersteuning

C4Youth inventariseerde in mei en juni 2016 in de gemeenten van de provincie Groningen de basisondersteuning jeugd en bracht verschillen en aandachtspunten in beeld.

lees verder

Feitenblad Algemeen

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat goede communicatie bijdraagt aan de effectiviteit van de hulpverlening aan jeugdigen met psychosociale problemen. In het TakeCare-onderzoek van C4Youth is communicatie tussen cliënten en professionals onderzocht. Op de factsheet staan de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek in begrijpelijke taal weergegeven.

lees verder

Feitenblad Algemeen

Het entree-project laat zien dat naast psychosociale problemen van het kind andere kenmerken van het kind en het gezin van invloed zijn op de zorg-entree. Zo vonden we dat de sociale omgeving van het kind er toe doet. Zo maken kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig sociale steun vaker hun entree in de zorg omdat deze kinderen vaker psychosociale problemen hebben. Dit geldt ook voor kinderen en jongeren van ouders met beperktere opvoedvaardigheden. Lees hier de factsheet ‘Entree van zorg voor jeugd met psychosociale problemen: samenhang met ouder- en gezinsfactoren’.

lees verder

Scriptie Algemeen

Veldman, M. (2015). Communicatie tussen professionals en hun cliënten in de zorg voor jeugd: Professionalperspectieven en professionalkenmerken. [scriptie] Algemene Pedagogische Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen.

lees verder