Neem jij jezelf serieus?

Artikel Atelier 'Veilig en thuis opgroeien' project participatie VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

Hoe serieus neem jij jezelf? Wat betekent dit voor jou als professional? En voor jou als collega? En voor jouw organisatie? De VONK-werkconferentie over dit thema op 29-9 bracht (hernieuwde) bewustwording van het belang van zelfsturing, veerkracht, wijsheid en excellentie (Ruijters, 2018) om jezelf als professional serieus te nemen, en daarmee ook je cliënten. Reflectietijd en -ruimte is essentieel.

lees verder
Digitaal magazine ‘Samen bouwen aan betere jeugdhulp’ gelanceerd

Publicatie Algemeen Monitoring transformatie zorg voor Jeugd VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

ZonMw lanceerde recentelijk het digitale magazine ‘Samen bouwen aan betere jeugdhulp’. In dit magazine vind je een schat aan kennis uit de ruim 50 projecten van de academische werkplaatsen transformatie jeugd. Ook partners van C4Youth vertellen over hun ervaringen: Menno Reijneveld (UMCG) en Anita Schnieders (gemeente Groningen), beiden betrokken vanaf de start, blikken terug op 10 jaar C4Youth. Eddy de Tiège (vml. projectleider) vertelt over zijn ervaringen met het monitoren van de transformatie en Susan Ketner (Hanzehogeschool) over ontwikkeling en groei van het Leernetwerk Veilig Opgroeien VONK.

lees verder
Monitoring van de transformatie van de zorg voor jeugd: is de ‘beweging naar voren’ al zichtbaar?

Rapport Algemeen Monitoring transformatie zorg voor Jeugd

Onderzoek naar het monitoren van de transformatie van de zorg voor jeugd laat zien dat het voorliggende veld onderbelicht blijft in de cijfers. Veel meer jeugdigen hebben met het voorliggende veld te maken dan met specialistische ondersteuning. Hoewel de basisondersteuning een centrale rol vervult bij de beweging naar voren, is het moeilijk om grip te krijgen op concrete aantallen omdat er nog geen uniforme en gestandaardiseerde manier van registreren en monitoren is. Het is van groot belang dat gemeenten en ketenpartners zich inzetten om deze situatie te verbeteren, als zij de gewenste beweging naar voren in cijfers zichtbaar willen maken.

lees verder
De moeizame weg van de transformatie

Artikel Algemeen Versterking basisondersteuning

C4Youth voerde in samenwerking met drie Groningse gemeenten actieonderzoek uit in de basisteams jeugd. Het artikel, gepubliceerd in het tijdschrift Kind Adolescent Praktijk, geeft een inkijkje in de uitdagingen van de basisteams jeugd binnen verschillende gemeentelijke contexten. Het artikel geeft inzicht in de thema’s en vraagstukken die leven binnen de basisteams jeugd en reflecteert op het gebruik van actieonderzoek als methode voor het doorontwikkelen van de teams.

lees verder
Toegang tot psychosociale zorg onderzocht door C4Youth

Artikel Algemeen Versterking basisondersteuning

Welke problemen hebben kinderen en adolescenten bij de toegang tot psychosociale zorg? Welke invloed heeft de zorg op deze problemen? Deze en andere vragen werden onderzocht door C4Youth en in mei 2018 gepubliceerd in een nieuw artikel. Lees hier over de belangrijkste uitkomsten of download het volledige artikel via de knop aan de rechterkant.

lees verder
Tussenevaluatie nieuwe jeugdwet casestudies Westerkwartier en Stadskanaal

Feitenblad Algemeen Versterking basisondersteuning

In het brede onderzoek ‘Evaluatie jeugdwet’ staat de vraag centraal of de ontwikkelingen die door de Jeugdwet beoogd worden de goede kant op gaan, en hoe de gemeenten invulling geven aan hun lokale beleid. In de casestudies wordt gereflecteerd op de uitvoering van dit lokale beleid en wordt er inzicht geboden in ‘hoe het echt werkt in de praktijk’ (NIVEL, 2016). C4Youth voerde in 2017 twee ‘Casestudies’ uit in de regio Westerkwartier en de gemeente Stadskanaal, in opdracht van onderzoeksinstituut NIVEL. Verantwoordelijke wethouders, beleidsmedewerkers en teamleiders werden bevraagd over hun ervaringen sinds de invoering van de nieuwe wet in januari 2015. Hieronder hun conclusies op hoofdlijnen.

lees verder
Inventarisatie basisteams in Groningen

Artikel Algemeen Versterking basisondersteuning

C4Youth inventariseerde voor het project ‘’Versterken van de basisondersteuning’’ hoe de basisteams in de provincie Groningen georganiseerd zijn. In dit artikel worden de resultaten van deze inventarisatie van de basisondersteuning besproken in samenhang met de uitkomsten van het onderzoek naar de ‘Toegang jeugdhulp Groninger Gemeenten, dat werd uitgevoerd door het Regionaal Inkooporgaan Groninger Gemeenten (RIGG). De inventarisatie liet zien dat er grofweg vier varianten van basisteams jeugd in de Groningse gemeenten konden worden onderscheiden. Samenvattend zien we verder veel variatie in de vormgeving van, besluitvorming in en sturing op de basisteams. Er zijn vaak al wel intenties of plannen voor het verder vormgeven van de teams, maar de vertaling hiervan naar de praktijk is nog sterk in ontwikkeling.

lees verder
Doe de Zelftest Basisteams Jeugd

Presentatie Versterking basisondersteuning

Om na te gaan hoe de teams in de gemeenten er voor staan wat betreft de doelen van de jeugdwet en de uitgangspunten van het Groninger Functioneel Model heeft C4Youth de Zelftest Basisteam Jeugd (ZBJ) ontwikkeld. De ZBJ is ontwikkeld op basis van de zelftest samenwerking wijkteams van Vilans (www.vilans.nl). In de pilots van het project basisondersteuning is de zelftest bij meerdere gemeentelijke teams ingezet.

lees verder
Lange termijn effecten van gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten

Artikel Algemeen

Het is aannemelijk dat gedragsmatige problemen bij kinderen en adolescenten ook substantiële effecten hebben op latere ontwikkelingen in hun leven. Het artikel ‘Serious child and adolescent behaviour disorders; a valuation study by professionals, youth and parents’ (Vermeulen et al., 2017) geeft informatie over de inschatting van de lange termijn effecten van een aantal gedragsproblemen door professionals, jeugdigen en ouders. Volgens hun inschattingen zijn deze lange termijn effecten relatief groot, soms oplopend tot een vermindering van de ‘kwaliteit van leven’ met 50%, in vergelijking met een gezonde populatie.

lees verder