De basisondersteuning is het onderdeel van het Groninger Functioneel Model dat betrekking heeft op: werken aan preventie met en in de pedagogische civil society, zorg dragen voor een veilig en gezond opvoed- en opgroeiklimaat, geven van deskundig advies over psychische en opvoed- en opgroeiproblemen aan degenen die beroepsmatig met jeugdigen werken, bieden van lichte ondersteuning/jeugdhulp op maat in aansluiting op onderwijs/voorschoolse voorzieningen, toeleiding naar jeugdhulp.
Binnen het deelproject ‘’Versterken basisondersteuning’’ zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Inventariseren en analyseren van de lokale basisondersteuning in de 23 gemeenten in de provincie Groningen.
  • Inzicht bieden in factoren die de kwaliteit van (samen)werken in de lokale basisondersteuning beïnvloeden.
  • Het bijdragen aan versterken van de lokale basisondersteuning in de 23 gemeenten in de provincie Groningen.
  • Het bepalen en meten van relevante proces-, outcome- en outputindicatoren waarmee de doeltreffendheid en doelmatigheid van de basisondersteuning gemonitord kunnen worden.

Het project ‘Versterken basisondersteuning’) heeft een looptijd van 1 januari 2016 tot 1 januari 2020 Er worden grofweg drie fases (en bijbehorende planning) onderscheiden:

FASE 1: Inventarisatie en planvorming (2016)
FASE 2: Experimenteren en verbeteren (2017 – medio 2018)
FASE 3: Uitrollen en bestendigen (medio 2018 – 2019)

In de eerste fase stond onderzoeksvraag 1 centraal. Voor dit doel inventariseerde C4Youth in mei en juni 2016 in alle regio’s en gemeenten van de provincie Groningen hoe de basisondersteuning jeugd op dit moment op hoofdlijnen wordt uitgevoerd. De basisondersteuning is het onderdeel van het Groninger Functioneel Model (verder GFM) dat betrekking heeft op: werken aan preventie met en in de pedagogische civil society, zorg dragen voor een veilig en gezond opvoed- en opgroeiklimaat, geven van deskundig advies over psychische en opvoed- en opgroeiproblemen aan degenen die beroepsmatig met jeugdigen werken, bieden van lichte ondersteuning/jeugdhulp op maat in aansluiting op onderwijs/voorschoolse voorzieningen, toeleiding naar jeugdhulp.

In de tweede fase staan onderzoeksvragen 2 en 3 centraal. C4Youth heeft ervoor gekozen om ter beantwoording van deze vragen (onder meer) de methodiek van het actiebegeleidend onderzoek in te zetten. In deze context werden in augustus-oktober 2016, als vervolg op de inventarisatie, zogenaamde spiegelsessies georganiseerd met beleidsambtenaren jeugd, teamleiders, coördinatoren van de basisondersteuning en bestuurders van de gemeenten; in hoeverre werden de uitkomsten en knelpunten van de inventarisatie door de ‘stakeholders’ herkend?

Volgens plan worden in fase 2 in drie gemeenten in de provincie Groningen pilots uitgevoerd, met als doel de factoren die de kwaliteit van de lokale (samen)werking in de lokale basisondersteuning te bepalen en deze zo mogelijk te versterken. Zes gemeenten bleken geïnteresseerd en gemotiveerd om aan een pilot deel te nemen; in al deze gemeenten werden in november-december 2016 verkennende gesprekken gevoerd. De uiteindelijke keuze werd gemaakt op basis van de volgende criteria: draagvlak bij de gemeente (zowel bestuur/beleid als het team zelf), spreiding over de provincie, stedelijke of plattelandsgemeenten, diversiteit van thema’s, diversiteit van typen teams. In december 2016 werd een keuze gemaakt voor de gemeenten Ten Boer, Stadskanaal en Marum.

In de derde fase worden de resultaten van de pilots opgeschaald en verspreid over de andere gemeenten in de provincie Groningen.