Het kennis- en leeratelier ‘Veilig en Thuis opgroeien’ richt zich op het realiseren van eerdere, snellere en beter passende hulp voor kwetsbare jeugdigen, die opgroeien in een gezinssituatie met (mogelijk) kwetsbare ouders. Daarbij is het belangrijk om tijdig te investeren in een omgeving die liefdevol, stabiel en veilig is en perspectief biedt op een gezonde ontwikkeling, zo thuis mogelijk.

Wat is ons doel?
We werken aan twee 0-doelstellingen die door de deelnemers aan het atelier zijn geformuleerd:

  • 0-uithuisplaatsingen;
  • 0-ouders, omstanders & professionals zijn handelingsverlegen (veiligheid).

Deze 0-doelstellingen willen we bereiken door kennis en expertise vanuit onderzoek, wetenschap, praktijk, jongeren en ouders te combineren. We beginnen bij voorkeur geen nieuwe initiatieven, maar kijken juist welke kennis er al is, welke initiatieven er al bestaan, wat daarin goed lijkt te werken, en wat er nodig is om deze kennis te laten landen in het dagelijks handelen van professionals. We gaan vervolgens snel over tot actie in de vorm van regionale experimenten. Met als beoogd resultaat een aanzienlijke vermindering van jeugdigen die niet thuis opgroeien, doordat processen die daaraan voorafgaan beter lopen.

Wie nemen deel aan dit kennis- en leeratelier?
De volgende partijen nemen deel aan het kennis- en leeratelier: Accare, Hanzehogeschool lectoraat Integrale Aanpak Kindermishandeling, Elker, Transformatieagenda Jeugdhulp Groningen, RUG/Orthopedagogiek, gemeente Groningen, RIGG, WIJ Groningen, Leger des Heils Groningen, Actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’, WIJ Groningen, Jeugdexpertisenetwerk Noord-Nederland (JENN), Expertisecentrum Gezinnen met meervoudige en complexe problemen (GMCP) en de GGD Groningen. De samenstelling van de deelnemers aan het atelier is dynamisch en afhankelijk van de specifieke activiteiten die plaatsvinden.

Regionaal leernetwerk Veilig Opgroeien (VONK)
Het regionale leernetwerk Veilig Opgroeien (VONK) is actief sinds 2019 en is sinds juni 2021 geborgd in kennis- en leeratelier ‘Veilig en thuis opgroeien’ én het lectoraat Integrale aanpak kindermishandeling (Hanzehogeschool, Sociale studies). Meer informatie over VONK vindt u via deze link.

Meer informatie & contact
Via deze link vindt u de meest recente publicaties van het kennis- en leeratelier. Een pdf met informatie vindt u hier. Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het atelier? Neem dan contact op met de projectleiders: