Het kennis- en leeratelier ‘Veilig en Thuis opgroeien’ richt zich op het realiseren van eerdere, snellere en beter passende hulp voor kwetsbare jeugdigen, die opgroeien in een gezinssituatie met (mogelijk) kwetsbare ouders. Daarbij is het belangrijk om tijdig te investeren in een omgeving die liefdevol, stabiel en veilig is en perspectief biedt op een gezonde ontwikkeling, zo thuis mogelijk.

Wat is ons doel?
We werken aan twee 0-doelstellingen die door de deelnemers aan het atelier zijn geformuleerd:

  • 0-uithuisplaatsingen;
  • 0-ouders, omstanders & professionals zijn handelingsverlegen (veiligheid).

Deze 0-doelstellingen willen we bereiken door kennis en expertise vanuit onderzoek, wetenschap, praktijk, jongeren en ouders te combineren. We beginnen bij voorkeur geen nieuwe initiatieven, maar kijken juist welke kennis er al is, welke initiatieven er al bestaan, wat daarin goed lijkt te werken, en wat er nodig is om deze kennis te laten landen in het dagelijks handelen van professionals. We gaan vervolgens snel over tot actie in de vorm van regionale experimenten. Met als beoogd resultaat een aanzienlijke vermindering van jeugdigen die niet thuis opgroeien, doordat processen die daaraan voorafgaan beter lopen.

Wie nemen deel aan dit kennis- en leeratelier?
De volgende partijen nemen deel aan het kennis- en leeratelier: Accare, Hanzehogeschool lectoraat Integrale Aanpak Kindermishandeling, Elker, Transformatieagenda Jeugdhulp Groningen, RUG/Orthopedagogiek, gemeente Groningen, RIGG, WIJ Groningen, Leger des Heils Groningen, Actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’, WIJ Groningen, Jeugdexpertisenetwerk Noord-Nederland (JENN), Expertisecentrum Gezinnen met meervoudige en complexe problemen (GMCP) en de GGD Groningen. De samenstelling van de deelnemers aan het atelier is dynamisch en afhankelijk van de specifieke activiteiten die plaatsvinden.

Regionaal leernetwerk Veilig Opgroeien (VONK)
Het regionale leernetwerk Veilig Opgroeien (VONK) is actief sinds 2019 en is sinds juni 2021 geborgd in kennis- en leeratelier ‘Veilig en thuis opgroeien’ én het lectoraat Integrale aanpak kindermishandeling (Hanzehogeschool, Sociale studies). Meer informatie over VONK vindt u via deze link.

Update atelier Veilig en thuis opgroeien november 2022

De deelnemers aan dit atelier hebben in de afgelopen 1,5 jaar een grondige en brede analyse gedaan rond het voorkomen van uithuisplaatsingen. De thema’s  ‘Verklarende analyse’ (het regelmatig ontbreken hiervan) en het werkelijk serieus nemen van zowel ouders, jongeren en kinderen als professionals zélf, bleken hierbij van cruciaal belang.

Het thema ‘Verklarende analyse’ (verder VA) wordt door veel partners in Noord-Nederland belangrijk gevonden en daarom willen we vanuit C4Youth aansluiten bij deze beweging. We willen het accent gaan leggen op de verspreiding en implementatie van de VA, waarbij we samenwerken in de context van JENN (Jeugd Expertisenetwerk Noord-Nederland). Zie het gezamenlijke verhaal dat we opstelden als eerste stap. 

Deze koerswijziging maakt dat we in de nabije toekomst een andere invulling aan ons atelier gaan geven.
Mocht je nu al weten dat jij en jouw organisatie hier actief bij betrokken willen worden, neem dan contact op met Annelies Pieterse: a.c.pieterse@umcg.nl

Meer informatie
Via deze link vindt u de meest recente publicaties van het kennis- en leeratelier.