De doelstellingen van het project monitoring zijn het in kaart brengen en meten van de relevante prestatie-indicatoren die de werkzame factoren van de basisondersteuning en de expertpool in beeld brengen. Vervolgens wordt de monitoring uitgebreid naar alle indicatoren die relevant zijn voor het functioneren van het jeugdstelsel. De uitgangspunten zijn hierbij dat bestaande kennis over monitoring de basis vormt voor het opstellen van indicatoren en dat bestaande gegevensbronnen de basis vormen voor het meten van deze indicatoren.

Versterken basisondersteuning

De monitoring van de basisteams wordt binnen de pilots van het project versterken basisondersteuning te stand gebracht. De ontwikkeling van de monitoring kent drie stappen. In de eerste plaats wordt gekeken naar wat er geregistreerd wordt en of en hoe deze gegevens worden gebruikt voor monitoring. Daarna volgt een analyse van beschikbare gegevens en een terugkoppeling naar het team. De derde stap bestaat uit het verbeteren van de monitoring door het verband met de transformatiedoelen te leggen. Deze werkwijze garandeert dat de administratieve last voor teams minimaal is en de geregistreerde gegevens maximaal benut worden voor de optimalisering van de processen in het team

Doorontwikkeling expertpool

De expertpool adviseert de basisteams bij complexe casussen en over doorverwijzingen naar intensieve ondersteuning. Wij ondersteunen de expertpool bij het registreren van deze adviezen en het opzetten van een monitoring van de processen en de resultaten.

Werkgroep monitoring

Daarnaast neemt C4Youth deel aan de werkgroep monitoring die is opgericht op verzoek van de RIGG. Aan de werkgroep nemen verder vertegenwoordigers van de GGD, de jeugdhulpinstellingen, Sociaal Planbureau Groningen (SPG), gemeenten en de RIGG deel. Het doel van de werkgroep is om gemeenten en aanbieders te ondersteunen bij het monitoren van het nieuwe jeugdstelsel in de Groninger Gemeenten.