De expertpool biedt consultatie en advies aan de professionals in zowel de basis-, de flexibele, als de intensieve ondersteuning vanuit een integratieve, instellings- en domeinoverstijgende blik op casussen. Door het toevoegen van specialistische kennis en expertise aan de professionals in de basisondersteuning en het samenwerken aan een snellere en efficiëntere zorgtoeleiding, is de inzet van de expertpool een belangrijk middel voor het behalen van de transformatiedoelstellingen.

De vraagstellingen voor het deelproject “doorontwikkeling expertpool” luiden:

  1. Hoe is de expertpool in de provincie Groningen vormgegeven qua organisatie en expertise?
  2. Wat zijn factoren die de kwaliteit bepalen van de (samenwerking in de) expertpool?
  3. Hoe kan de kwaliteit van (samenwerken in) de expertpool in de provincie Groningen doorontwikkeld worden?
  4. Wat zijn relevante proces-, outcome- en outputindicatoren waarmee de doeltreffendheid en doelmatigheid van de expertpool gemonitord kunnen worden? (deze vraagstelling is tevens onderdeel van het deelproject ‘Monitoring van de transformatie zorg voor jeugd’)

In de loop van 2015 werd duidelijk dat tussen basisondersteuning en expertpool een nauwere samenwerking van belang was. In dat kader zijn de aanvankelijk 9 regionale expertteams vanaf 2016 gereorganiseerd tot één provinciale expertpool, met een vertegenwoordiging van vrijwel het gehele jeugddomein. Minder versnippering, royalere beschikbaarheid, continue bezetting (bereikbaarheid) en wekelijks overleg waren de opbrengsten van deze nieuwe organisatievorm. Ondanks deze reorganisatie maakte de basisondersteuning ook in 2016 nog weinig gebruik van de expertpool. Momenteel wordt onder leiding van een recentelijk aangestelde teamleider gewerkt aan een nieuwe opzet en werkwijze om daarmee het originele doel weer in beeld te brengen. In afwachting daarvan staat het deelproject doorontwikkeling expertpool op een laag pitje.