Het kennis- en leeratelier ‘Samenhang in preventie en hulpverlening’ richt zich op vroegsignalering en -behandeling van dreigende problemen bij jeugdigen met een focus op beschermende factoren in een samenhangende aanpak.

Wat is ons doel?
We werken aan twee doelstellingen die door de deelnemers aan het atelier zijn geformuleerd:

  • Schooluitval voorkomen
  • Kinderen en ouders krijgen de hulp & zorg die ze nodig hebben op de plek waar ze leven.

Het aantal thuiszitters en schooluitvallers neemt niet af ondanks de vele maatregelen, acties en beleid die inmiddels worden ingezet. Er worden veel oplossingen geboden aan ‘de achterkant’, als er al uitval is, en te weinig aan de voorkant, op het voorkómen van problemen. In ons kennis- en leeratelier zetten we hier expliciet op in. De verhalen van jongeren en hun ouders staan centraal in onze analyse. Ook andere ‘stakeholders’ participeerden vanaf het begin als gelijkwaardige onderzoekers: leerkrachten, professionals, beleidsmakers en wetenschappers. Wat had kunnen helpen om uitval en thuiszitten te voorkomen?

Wie nemen deel aan dit kennis- en leeratelier?
De volgende partijen nemen deel aan het kennis- en leeratelier: eravringsdeskundige ouders en jongeren, Accare, Hanzehogeschool Lectoraat Jeugd & Leefomgeving, Elker, RUG/Orthopedagogiek, gemeente Groningen, gemeente Eemsdelta, RIGG, Tinten, GGD Groningen, UMCG/Gezondheidswetenschappen, MEE Groningen, WIJ Groningen, Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VO) Groningen stad, Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VO) Ommelanden & Passend Onderwijs, Provinciaal Samenwerkingsverband Voortijdig Schoolverlaten (VSV), Thuiszitterspact 2.0. De samenstelling van de deelnemers aan het atelier is dynamisch en afhankelijk van de specifieke activiteiten die plaatsvinden.

Aan de slag met actiepunten in 2023

In 2023 zijn we aan de slag met kansrijke oplossingsrichtingen:

  • een verbeterde overdracht tussen PO en VO;
  • aandacht besteden aan levensvaardigheden in de klas;
  • interactie tussen school, ouders en leerlingen die zich kenmerkt door oprechte aandacht, eigenaarschap over de eigen situatie en
  • het creëren van een vertrouwensband tussen gezin en (school)professionals.

Vanwege de complexiteit van het vraagstuk en de hardnekkige stijging van het aantal thuiszitters in de afgelopen jaren, is gekozen voor de methodiek van Participatief Actie Onderzoek (PAO). PAO is niet alleen gericht op het vergaren van kennis, maar ook op het ontwikkelen en implementeren van noodzakelijke veranderingen in de praktijk (Van Lieshout et al., 2019; Eelderink, 2020). Binnen C4Youth is ruime ervaring in het werken met PAO.

We gaan vanaf oktober 2023 met de actiepunten aan de slag via een ‘sub-PAO’ in een VO-school, bij voorkeur in een brugklas. Hiertoe wordt een lokale werkgroep ingericht met hierin participanten uit de school (ouder(s), leerling(en), mentor, zorgprofessional, coördinator) en participanten uit het atelier. Het project wordt weer geleid door Hermien Maarsingh en Robbert Bergenhenegouwen, samen met de begeleider van Zorgbelang Groningen Sanne Terpstra, die ervoor zorgt dat de stem en het verhaal van de leerlingen en hun ouders goed tot hun recht komen in het proces

Meer informatie & contact
De meeste recente informatie over het atelier vindt u hier. Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het atelier? Neem dan contact op met de projectleiders:

  • Hermien Maarsingh: h.maarsingh@cmostamm.nl, 06-46078333
  • Robbert Bergenhenegouwen: r.bergenhenegouwen@molendrift.nl, 050 – 318 5142