C4Youth is sinds 2010 een Academische Werkplaats Jeugd in de provincie Groningen. Vanaf 2020 gaat C4Youth verder als een regionale kennis- en leerwerkplaats met als algemene doelstelling het bevorderen van een lerende omgeving in de jeugdhulp voor hulpverleners, onderzoekers, beleidsmakers en opleiders, en het bevorderen van vakmanschap ten behoeve van het gezond, veilig en kansrijk opgroeien en opvoeden van de jeugd.

Aan de slag met vijf vraagstukken rond jeugdhulp in de provincie Groningen
In twee kennis- en leerateliers gaan we aan de slag met vijf vraagstukken die voorliggen in de provincie Groningen. Per atelier gaat het om de volgende vraagstukken:

Atelier 1 ‘Samenhang preventie en hulpverlening’
1. Versterken van preventie
2. Betere toegang tot (jeugd)hulp voor kinderen en ouders
3. Afstemming onderwijs & jeugdhulp vooral voor kwetsbare kinderen

Atelier 2 ‘Veilig en thuis opgroeien’
4. Meer kinderen groeien thuis op
5. Verbeteren van veiligheid

Hoe gaan we dat doen?
De doelstellingen die we centraal stellen zijn niet nieuw. Er wordt al jaren nadrukkelijk op ingezet door veel verschillende partijen, maar deze inzet leidt nog niet tot het gewenste resultaat, bijvoorbeeld een vermindering van het aantal thuiszitters.

In de visie van C4Youth zijn de huidige vraagstukken in de jeugdhulpverlening zodanig complex dat een ‘uni dimensionale aanpak’ niet toereikend is om werkelijk tot goede resultaten te komen. We kiezen voor een aanpak die hier wél geschikt voor is, namelijk die van het participatieve actie onderzoek (Van Lieshout et al.,2019; Eelderink, 2020), die we combineren met de methode van het kwaliteitskompas en de beweging van nul. Kort samengevat bepalen we wie de ‘stakeholders’ bij specifieke vraagstukken zijn, brengen we in kaart welke bestaande kennis er is gaan we na hoe we deze kunnen inzetten. We formuleren 0-doelstellingen en bepalen in co-creatie met de stakeholders welke elementen en factoren relevant zijn voor het bereiken daarvan.

We combineren in onze aanpak de kennis en expertise vanuit onderzoek, wetenschap, praktijk, jongeren en ouders. We willen bestaande kennis en ervaringen toegankelijk maken en beter doorgronden wat de basis is van het probleem om vervolgens snel over te gaan tot actie in de vorm van regionale experimenten.

Waarom deelnemen aan C4Youth?
De kracht van C4Youth is dat zij als onafhankelijke trekker de genoemde partijen in de ateliers met elkaar samenbrengt, niet alleen om met elkaar van gedachten te wisselen (niet nog een praatgroep!) maar om gezamenlijk te komen tot een aantal praktische aanpakken die worden toegepast, gevolgd en geëvalueerd. We beginnen bij voorkeur geen nieuwe initiatieven, maar combineren juist aanpakken die al lopen, maar nog niet met elkaar verbonden zijn. In onze visie is er vrijwel altijd kennis genoeg, maar zit het probleem in de implementatie van deze kennis.

Beleving van jongeren en ouders staat centraal
De participatie van jongeren en ouders is in onze aanpak heel belangrijk. De ervaring leert dat het betrekken van de doelgroep en het vertellen van verhalen door deze doelgroep een enorm krachtig middel is om mensen in beweging te krijgen. En ook om te komen tot oplossingen en een nieuwe aanpak waarbij ouders, jongeren & kinderen zich werkelijk geholpen voelen. Over hoe we dit binnen C4Youth doen verscheen eerder een publicatie op het platform Sociale Vraagstukken.

Bruikbare inzichten en producten
C4Youth zet met de kennis- en leerateliers in op een lerende en met kennis onderbouwde omgeving in de jeugdhulp voor hulpverleners, onderzoekers, beleidsmakers en opleiders. Het gaat hierbij om bruikbare inzichten en producten die via (werk)conferenties en leerbijeenkomsten worden verspreid, gedeeld en geïmplementeerd. Te denken valt aan onderwijsmodules, trainingen, publicaties, workshops, podcasts, films, feitenbladen, handreikingen en lesvoorbeelden.

Meer informatie
Wilt u graag meer informatie over C4Youth? Neem gerust contact met ons op! Klik hier voor onze contactgegevens.