Stand van zaken atelier ‘Samenhang preventie en hulpverlening’

Stand van zaken atelier ‘Samenhang preventie en hulpverlening’

Actueel Nieuws Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening''

We nemen je graag mee in de ontwikkelingen rondom het atelier ‘Samenhang preventie en hulpverlening’. Voor de zomervakantie vonden twee atelierbijeenkomsten en een sessie met leerkrachten plaats. Tijdens de bijeenkomsten werd gesproken over wat er nodig is op scholen om het onderwerp mentale gezondheid beter bespreekbaar te maken.

Probleemstelling

In alle drie de bijeenkomsten kwam naar voren dat het signaleren van mentale problematiek en de vervolgstappen die daarbij horen over het algemeen als lastig worden ervaren. Essentiële factoren voor het signaleren van mentale problematiek zijn: een vertrouwensband tussen leerkracht en leerling, een warme overdracht van groep 8 naar de brugklas en een gezamenlijke en ondersteunende omgeving. De deelnemers van het atelier (onder andere ouders, leerlingen, docenten en onderwijsondersteuners) merken dat er veel aandacht en energie wordt besteed aan het bereiken van bovenstaande factoren. Echter leidt dit nog tot onvoldoende tevredenheid op deze gebieden. Het schoolsysteem is ingericht op het behalen van cijfers en prestaties. Dit leidt tot hoge druk en stress bij zowel scholen, docenten als leerlingen, ouders en verzorgers.

Oplossingsrichtingen

Om de focus van prestatie naar ontwikkeling en welzijn te verplaatsen is er een systeemverandering nodig in het onderwijs. De afbeelding hieronder laat belangrijke factoren zien die volgens de literatuur omtrent het onderwerp en de deelnemers aan het kennis- en leeratelier daarbij belangrijk zijn.

De thema’s bevatten factoren die gaan over de basis van het proces tussen de jongere, ouder en school (zoals het hebben van regie over je eigen proces en het krijgen van echt contact met oprechte aandacht) en over aangrijpingspunten die verder verkend kunnen worden om verbetering te bewerkstellingen richting de 0-doelstellingen (zoals het anders inrichten van het onderwijs).

Met name een goede start op het voortgezet onderwijs wordt als essentieel beschouwd. De driehoeksverhouding tussen ouder, kind en docent is daarbij belangrijk. Ouder en kind hebben behoefte aan meer betrokkenheid van de school bij het gezin, eigen regie in relatie tot hoe het beste geleerd wordt en eigenaarschap van de leerling op zijn/haar leerproces. Vaak hebben leerlingen zelf ideeën over hoe hun problemen het beste opgelost kunnen worden. Echter wordt ervaren dat er niet altijd naar leerlingen wordt geluisterd. Ook ontbreekt vaak de vertrouwensband met de mentor/het vertrouwenspersoon, waardoor leerlingen een hoge drempel ervaren om hulp te vragen.

Docenten hebben meer tijd nodig om een gezamenlijke en ondersteunende omgeving voor hun leerlingen te creëren. Ook hebben zij behoefte aan meer ondersteuning en kennis- en wetgeving over bijvoorbeeld flexibele, kleinschalige onderwijsvormen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een eenvoudige routekaart, welke de routes inzichtelijk maakt die ouders en leerkrachten kunnen bewandelen als er hulp of begeleiding nodig is voor een leerling .

Vervolgbijeenkomst en aanmelden

De volgende bijeenkomst van het atelier staat gepland op woensdag 20 september. We geven dan samen vorm aan een experiment waarin bovengenoemde punten samenkomen. Wil jij hierbij aanwezig zijn en met jouw organisatie een bijdrage leveren aan ons atelier? Of wil je vanuit je rol als ouder meedenken over ons experiment? Neem dan contact op met Evelien Mulder (e.mulder@cmostamm.nl – 06 135 821 26).