Kennis- en leeratelier ‘Samenhang preventie en hulpverlening’ van start!

Kennis- en leeratelier ‘Samenhang preventie en hulpverlening’ van start!

Actueel Nieuws Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening''

Het kennis- en leeratelier ‘Samenhang preventie en hulpverlening’ is van start! Op 4 maart 2021 vond de eerste bijeenkomst plaats. In deze bijeenkomst dachten verschillende deelnemers vanuit onderzoek, praktijk en beleid samen na over hoe de volgende 0-doelstellingen bereikt konden worden: 0-schooluitval & 0-kinderen en ouders die niet de hulp en zorg krijgen die ze nodig hebben op de plek waar ze leven.
De focus lag in deze bijeenkomst vooral op de eerste 0-doelstelling.

Schoolverzuim en thuiszitters in Nederland

Bron

We kunnen concluderen dat schoolverzuim onder jongeren en het aantal thuiszitters, ondanks jarenlange inzet, niet afneemt.
Na een korte toelichting over de werkwijze van C4Youth gingen de deelnemers uiteen in subgroepen. De volgende vragen werden besproken:

  • Wat zou je concreet moeten doen om de geformuleerde 0-doelstellingen in 2030 te behalen?
  • Welke kansen/voorbeelden zie je binnen je huidige praktijk?

In korte tijd kwamen vele kansen en oplossingsrichtingen ter sprake. Er werd veel verteld over waar al op wordt ingezet. Ook werden concrete voorbeelden gedeeld uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Dit leidde tot een mooi overzicht van bestaande kennis en initiatieven, inzichten, kansen en mogelijkheden. Dit overzicht vormt de basis voor de verdere stappen die we als atelier gaan zetten.

Hoe nu verder?
In april’21 gaan we in gesprek met jongeren en ouders: waar zien zij kansen en mogelijkheden om het schoolverzuim terug te dringen? Vervolgens kijken we in een gezamenlijke sessie hoe de inzichten uit de sessie met professionals zich verhouden tot de verhalen van jongeren en ouders. We kijken ook waar kansen liggen. We willen die kansen omzetten in actie en gaan kansrijke oplossingsrichtingen concreet uitproberen. We monitoren de resultaten: wat werkt goed, wat kan beter? Vervolgens reflecteren we hierop in vervolgbijeenkomsten van het atelier en passen we, waar nodig, de plannen aan. Zo werken we, stroomopwaarts en gelijkwaardig, samen aan het voorkomen van schoolverzuim!

Ook deelnemen?
Wil je ook deelnemen aan het kennis- en leeratelier? Neem dan contact op met een van de projectleiders: