C4Youth van start in drie pilotgemeenten

C4Youth van start in drie pilotgemeenten

Actueel Nieuws Monitoring transformatie zorg voor Jeugd Versterking basisondersteuning

C4Youth inventariseerde in mei en juni 2016 in de 23 Groningse gemeenten hoe de ‘basisondersteuning jeugd’ op dat moment werd uitgevoerd. Dat leverde een globaal beeld op van wat gaat goed gaat en wat beter kan. Om vervolgens meer de diepte in te kunnen gaan is C4Youth een pilot met drie gemeenten gestart. Experimenteren en verbeteren staan daarin centraal. De belangstelling voor deelname aan de pilot bleek groot: maar liefst 11 gemeenten meldden zich aan. Op basis van een aantal criteria, waaronder provinciale spreiding, type team, stedelijk/platteland en (bestuurlijk en uitvoerend) draagvlak heeft C4Youth gekozen voor de volgende drie pilotgemeenten:

  • Marum (uitgebreid CJG),
  • Ten Boer (breed sociaal team), en
  • Stadskanaal (preventieve taken en lichte ondersteuning door het voorliggende veld).

Actiebegeleidend onderzoek

De kop is eraf. C4Youth is met de teams ‘basisondersteuning jeugd’ van de drie pilotgemeenten van start gegaan met actiebegeleidend onderzoek. Dit type onderzoek kent ‘actiefases’ en ‘evaluatiefases’. In de actiefases wordt het team ondersteund in haar eigen (door)ontwikkeling op basis van knelpunten die het team zélf aandraagt. In de evaluatiefases gaat het om de resultaten daarvan. Bereikt het team de doelstellingen die zij zichzelf heeft gesteld? Deze continue afwisseling van actie- en evaluatiefases brengt een leercyclus van leren en verbeteren op gang.

Wat levert dit de gemeenten op?

De opbrengsten voor de drie pilotgemeenten zijn:

  • De werkprocessen van het team zijn in kaart gebracht waardoor voor iedereen zichtbaar is wat men waarom doet;
  • Het team werkt effectiever op basis van zelf-gestelde doelen (gerelateerd aan de nieuwe jeugdwet en het Groninger Functioneel Model);
  • Het team monitort haar resultaten op basis van (zelf-geformuleerde) prestatie-indicatoren;
  • De gemeente beschikt over management- en sturingsinformatie.

De gemeenten die niet zijn verkozen tot pilotgemeente worden vanaf 2018 bediend. Dan zal de kennis die is opgedaan in de pilots worden verspreid over de rest van de provincie.

Bijeenkomst 1: zelftest

Inmiddels heeft in alle drie gemeenten een eerste bijeenkomst van C4Youth met de teams plaatsgevonden. Een belangrijk onderdeel van deze bijeenkomsten is een zogenaamde zelftest, bestaande uit 33 stellingen. Deze zijn gerelateerd aan de transformatiedoelen en het Groninger Functioneel Model. De scores op de stellingen en de discussie daarover bieden onder meer zicht op hoe men de werkprocessen en de in- en externe samenwerking ervaart. Het reflecteren op deze thema’s blijkt bovendien in een grote behoefte te voorzien. De volgende stap is het kiezen van een of meer thema’s waarmee het team aan de slag wil.

Bijeenkomst 2: kiezen thema’s

In de tweede bijeenkomst is op basis van de uitkomsten van de zelftest en het gesprek dat daarover is gevoerd met de teams een prioritering aangebracht in thema’s. Met welke thema’s wil het team zelf aan de slag de komende periode? Waar liggen nog de meeste verbeterkansen? Thema’s als proces- en casusregie, missie en visie, caseload, taken en rollen en specialist versus generalist passeerden de revue. De teamleden hadden ieder 100 punten om te verdelen over de verschillende thema’s. Op basis van de puntenverdeling werd een prioritering aangebracht in thema’s en werden werkgroepjes ingericht om met de thema’s met de meeste punten aan de slag te gaan. De uitwerking van deze thema’s gebeurt zowel plenair (met het gehele team) als in subgroepen.

We houden u op de hoogte!